Ula Belediyesi Birimleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Zafer ZENGİN
Mali Hizmetler Müdürü
Telefon
+90 252

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

Personeller

Ünal ZORLU
Şef
Cengiz ATASOY
Memur
Sedat VELİOĞLU
VHKİ.
Merve ÜLKÜ
Büro Personeli
Melisa ÇAĞAN
Büro Personeli