11 Ağustos 2021 Tarihinde Kiraya Verilecek Taşınmazların İlanı

İlan Tarihi:29/07/2021

1- Ula Belediye Başkanlığından, aşağıda Mahallesi, adresi, kullanım amacı, kira süreleri ve tahmin edilen aylık/yıllık kira bedeli yazılı belediyemize ait taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45 Maddesi gereğince kiraya verilecektir.

2– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3-İhale 11.08.2021 tarihinde Nail Çakırhan Toplantı salonunda saat 14:00 da başlayıp aşağıdaki sıra ile devam edecektir.

4- Taşınmazların tahmin edilen aylık/yıllık kira bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkartılmıştır.

5 – İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

A GERÇEK KİŞİLERDEN

1-İkametğah Belgesi,

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1- Yetki Belgesi

2- İmza Sirküleri

3- Ticari Sicil Gazete

4- Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernek için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C- ORTAK BELGELER

1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu

2- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Belgesi,

4- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize ait borcu olmadığına dair onaylı BORCU YOKTUR BELGESİ

                a- Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

                b- Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

  • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
  • 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

6-İhaleye katılacak olan iştirakçilerin yukarıda yazılı belgeleri 10/08/2021 tarihi saat 16:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

KİRAYA VERİLECEKLER LİSTESİ